Πολιτική της εταιρείας μας σχετικά με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (GDPR)

  

Διαβάστε όλη την πολιτική απορρήτου :

Πολιτική της εταιρείας μας σχετικά με  τον γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Η προστασία των δεδομένων και του απορρήτου σας είναι σημαντική για εμάς. Σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) που ισχύει στην Ευρώπη, ενημερώσαμε την Πολιτική Απορρήτου μας , η οποία περιγράφει με ποιόν τρόπο συλλέγουμε , χρησιμοποιούμε, γνωστοποιούμε , διαβιβάζουμε και αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας.

 

I. Εισαγωγή

Η εταιρεία μας info@paxamos.gr δεσμεύεται για την προστασία και τον σεβασμό της ιδιωτικής σας ζωής. Η πολιτική για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαικού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της 27ης Απριλίου 2016 , για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την προστασία Δεδομένων ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32016r0679 και σε κάθε σχετική ενημέρωση για την οποία λαμβάνουμε γνώση και συνεχώς ανανεώνουμε τις υπηρεσίες μας.

II.Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Η συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων αφορά την καταγραφή του ενδιαφέροντος σας για κάποιο προιόν, της θέσης σας, και του σχετικού πεδίου ενδιαφέροντος έτσι -ώστε :

-να σας ενημερώσουμε για ότι καινούργιο στο τομέα αυτό

-να σας έχουμε ως σημείο αναφοράς σε άλλους που θέλουν να προμηθευτούν παρόμοιο προιόν

-να σας ενημερώσουμε σε περίπτωση ανάκλησης ή οδηγιών προς χρήστες ή ότι σχετικό με την ασφάλεια , που προέρχεται από τον κατασκευαστή και εξουσιοδοτημένους επίσημους οργανισμούς.

-γενικότερα η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται μόνο  εφόσον είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος είτε γιατί μας το ζητήσατε ή το απαιτεί η διαδικασία συνεργασίας (πχ να δώσουμε τα στοιχεία σας σε εταιρείες logistics , ταχυμεταφορών κτλ για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας) ή προς χάρη του δημόσιου συμφέροντος ή άλλων νομοθετικών πράξεων που έχουν θεσπιστεί βάσει των συνθηκών αυτών ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που ανάγεται στην νόμιμη άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή στον οργανισμό της Κοινότητα ή σε τρίτον στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα και βάση αυτού πορευόμαστε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό και το έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε ( με απλό email ) την απλή διαγραφή σας

από την λίστα αναφέροντας τι  δεν επιθυμείτε να αποθηκεύουμε από τα στοιχεία που εσείς μας έχετε δώσει κατά την επικοινωνία μας.

 

III. Ποια στοιχεία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:

Τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία είναι:

-στοιχεία επικοινωνίας : Ονοματεπώνυμο , αριθμός τηλεφώνου , διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τομέας ενασχόλησης (ιδιότητα/ κατάστημα/εταιρεία ).

Τα ακόλουθα δεδομένα που καταγράφονται είναι προαιρετικά:

-περίληψη του αιτήματος

-στοιχεία αναφοράς της απάντησης 

-ημερομηνίες παραλαβής και αποστολής της αλληλογραφίας

-στοιχεία τιμολόγησης , διατραπεζικών συναλλαγών

IV. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα που σας αφορούν:

Διατηρούμε  αυτά τα δεδομένα μόνο κατά το χρονιό  διάστημα το οποίο χρειάζεται για την εκπλήρωση του σκοπού  της συλλογής τους ή της περαιτέρω επεξεργασίας τους μέχρι να μας ζητήσετε την διαγραφή τους και όσο χρειαστεί για τεκμηρίωση σε αρμόδιες  δημόσιες εκ του νόμου αρχές.

V.Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Όλα  τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , έγγραφα , ομάδες δεδομένων που τηλεφορτώθηκαν , κτλ ) αποθηκεύονται στον υπολογιστή της εταιρείας μας και η πρόσβαση γίνεται μόνο με κωδικό γνωστό σε άτομα που έχουν δεσμευτεί για τον σκοπό αυτό ,καθώς η εταιρεία  μας εφαρμόζει κατάλληλες φυσικές , ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες , τις οποίες επανεξετάζει  και επικαιροποιεί τακτικά , με σκοπό να αποτρέπεται η πρόσβαση χωρίς άδεια , να διατηρείται η ασφάλεια των δεδομένων και να εξασφαλίζεται η σωστή χρήση των συλλεγόμενων  πληροφοριών για την επεξεργασία των παραγγελιών,

 εκδόσεων, όσο οι γνώσεις μας το επιτρέπουν και συνεχώς εξελισσόμαστε  και τροποποιούμε αν χρειαστεί.

Το προσωπικό της εταιρείας μας οφείλει να τις προστατεύει σύμφωνα με όσα προβλέπει «η δήλωση περί απορρήτου « όπως π.χ να μη χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για όλους σκοπούς πέραν της εκτέλεσης υπηρεσιών στο πλαίσιο των καθηκόντων του.

VI. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και σε ποιον ανακοινώνονται

Η πρόσβαση στα δεδομένα σας παρέχεται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό με βάση την αρχή “need to know “ ανάγκη να γνωρίζουν. Το εν λόγω προσωπικό συμμορφώνεται με συμφωνίες που προβλέπονται από τον νόμο και ενδεχομένως με πρόσθετες συμφωνίες για τήρηση του απορρήτου.

VII. Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε:

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν κι διόρθωσης ή και κλειδώματος των δεδομένων αυτών αν είναι ανακριβή ή ελλιπή. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αφού επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της επεξεργασίας των δεδομένων που στην εταιρεία μας είναι η Αλίκη Μεταξά (alikimetaxa@paxamos.gr , τηλέφωνο 2109802314 )και να ρυθμίσετε ότι θέλετε σχετικά.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από εμάς την πλήρη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, με την επιφύλαξη της ρύθμισης όλων των ζητημάτων που εκκρεμούν στη σχέση σας με την υπηρεσία Εκδόσεων. Αυτό θα συνεπάγεται ότι θα τερματιστούν επίσης όλα τα δικαιώματα πρόσβασης και οι υπηρεσίες που μπορεί να συνδέονται με τα δεδομένα αυτά.

VIII. Στοιχεία επικοινωνίας

Αν έχετε παρατηρήσεις ή απορίες , θέματα που σας ανησυχούν ή τα οποία  θέλετε να τα αναφέρετε σχετική με την συλλογή και την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

-Υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων:

Αλίκη Μεταξά

alikimetaxa@paxamos.gr  ,τηλέφωνο 2109802314

Επικοινωνία :

Η γνώμη σας είναι σημαντική για  εμάς. Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή θέλετε να μας συμβουλεύσετε για κάποιο θέμα σχετικό με τον χειρισμό των προσωπικών σας πληροφοριών , παρακαλούμε να μας στείλετε e mail  στο alikimetaxa@paxamos.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2109802314.

Εάν η ανησυχία σας σχετίζεται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής , παρακαλούμε πληκτρολογήστε «Απόρρητο «  στο θέμα της γραμμής του e mail σας.

Εκ της διευθύνσεως

 

Αθήνα 28/8/2018

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?